EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle.


Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet. 


Henkilötietoja sisältävän rekisterin pitäjän on pidettävä tietosuojaseloste jokaisen saatavilla. Tietosuojaan voit tutustua tarkemmin valvovan viranomaisen eli Tietosuojavaltuutetun www-sivuilla osoitteessa tietosuoja.fi


Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetty laki (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 1126/2018 8§) velvoittaa majoitusyrittäjät myös keräämään ja säilyttämään matkustajatietoja. Johkun asiakasrekisteri toimii myös sähköisenä matkustajarekisterinä ja majoittajalle suunnattu asiakirjamalli tarjoaa tämän huomioimiseen pohjan. Mallidokumentti


Ohesta löytyy malliasiakirjja, jota voit käyttää oman tietosuojaselosteesi pohjana Johkussa. Asiakirja on laadittu nimenomaan Johku-ympäristöön.  


Kaikkien malliasiakirjojen käyttö on omalla vastuulla. Mallin käyttäjän itse tulee ymmärtää asiakirjan sisältö ja sen tarkoitus ennenkuin ottaa sen omaan käyttöönsä. Kauppias täydentää itse malliin mm. yrityksensä ja kauppaansa koskevat tiedot.