Henkilötietolaki 22.4.1999/523, 2 luku, 10 § velvoittaa jokaisen rekisterinpitäjän laatimaan henkilörekisteristä rekisteriselosteen, jossa kerrotaan vähintäänkin seuraavat asiat:

  • rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot; 
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 
  • kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä; 
  • mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä 
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. 

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tietosuojaan voit tutustua tarkemmin valvovan viranomaisen eli Tietosuojavaltuutetun www-sivuilla osoitteessa tietosuoja.fi


Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetty laki (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittaa majoitusyrittäjät myös keräämään ja säilyttämään matkustajatietoja. Johkun asiakasrekisteri toimii myös sähköisenä matkustajarekisterinä ja majoittajalle suunnattu asiakirjamalli tarjoaa tämän huomioimiseen pohjan. Mallidokumentti


Ohesta löytyy malliasiakirjoja (peruskauppa ja majoitustoiminta), jota voit käyttää oman tietosuojaselosteesi pohjana Johkussa. Asiakirjat on laadittu nimenomaan Johku-ympäristöön.  


Kaikkien malliasiakirjojen käyttö on omalla vastuulla. Mallin käyttäjän itse tulee ymmärtää asiakirjan sisältö ja sen tarkoitus ennenkuin ottaa sen omaan käyttöönsä.